• ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

Journal Peer Review

ลำดับที่
รายชื่อ
หน่วยงานต้นสังกัด
1
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน  ดอกไธสง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์  อดิวัฒนสิทธ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4
ศาสตราจารย์ ดร. กฤช  เพิ่มทันจิตต์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5
ศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
ศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์  ยงวณิชย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์  กัลยะจิตร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล  มุกดารัศมี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เอมอิ่มธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  กษิติประดิษฐ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
รองศาสตราจารย์สมชาย  ปรีชาศิลปกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ  ปัดไธสง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ภัทรธนานันท์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร  เอื้อรักสกุล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ล้ำเลิศ
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร  สอนศรี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล  พุทธรักษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติพร  อำไพ
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ผลเจริญ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
22
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี  ยีหมะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24
รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26
อาจารย์ ดร.ภัทร  ชมภูมิ่ง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27
อาจารย์ ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
28
อาจารย์ ดร.กิตติกร สันคติประภา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29
อาจารย์ ดร.ไชยณรงค์  เศรษฐเชื้อ
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
30
อาจารย์ ดร.ธันยา  รุจิเสถียรทรัพย์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31
อาจารย์ ดร.ปริชัย ดาวอุดม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
32
อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33
อาจารย์ ดร.สุรวุฒน์  ช่อไม้ทอง
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35
อาจารย์ ดร.สุธิดา สองสีดา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
36
อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี
คณะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
38
อาจารย์ ดร.อุลิช ดิษฐประณีต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
39
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
41
อาจารย์ ดร.ภัทรพร วีระนาคินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
43
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
44
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  โชควรกุล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ