• ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

Editorial Advisory Board

 

 

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บรรณาธิการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กองบรรณาธิการ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิศาล  มุกดารัศม
ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
ดร.เกียรติพร  อำไพ
ดร.สุรวุฒิ  ปัดไธสง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บูฆอรี  ยีหมะ
ดร.วริยา  ล้ำเลิศ
ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง
ดร.กฤติญา  สุขเพิ่ม
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิราพร  บาริศร
ดร.วรฉัตร  วริวรรณ

คณะกรรมการบริหารวารสาร


อาจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช

อาจารย์ณัฐพงษ์  ราชมี
อาจารย์สุพัฒนา ศรีบุตรดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร
ไชยวิเศษ

อาจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู
อาจารย์พิมลศักดิ์   นิลผาย
 อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร
อาจารย์ปิ่นบุญญา  ลำมะนา
อาจารย์พงศ์สวัสดิ์  ราชจันทร์
อาจารย์นภัสภรณ์  พิมพ์สวรรค์
 

อาจารย์ ดร.สัญชัย  ฮามคำไพ

 

 

 

นางสาววาสนา  เลิศมะเลา
นางสาวมนนิภา  ศรีรักษา

 นางสาววาสนา  บุตรพรม

 


นายสุรินทร์  จันทร์ปุ่ม