Vol.2No.2 July – December 2018 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

 

 1. ปกหน้า2-2-61 (7 downloads)
องค์รวมในฐานะหลุมพรางทางสังคมศาสตร์ กับเรื่องสุขภาพในสังคมไทย: การคืบคลานของโลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์เดิม สู่โลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ใหม่ Holistic as a Pitfall of Social Sciences: The Creeping of the Old Scientific Worldviews to the New Scientific Worldviews (ผู้แต่ง: เบญจวรรณ บุญโทแสง) (0 downloads)
–  สภานักเรียนกับบทบาทการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน The Student Council and the Role of Strengthening Democracy in the School (ผู้แต่ง: เลิศพร อุดมพงษ์) (7 downloads)
 –  สถานะและศักดิ์กฎหมายของประกาศ หรือคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ Status and Hierarchy of Law in Announcement or Order of National Council for Peace and Order Leader (ผู้แต่ง: ชยธร ไชยวิเศษ) (2 downloads)
 –  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชีย ของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด Factors Affecting Decision on the Usage of Thai Air Asia Airline of Passengers in Roi Et Province (ผู้แต่ง: อัจฉรียา พัฒนสระคู ภูริช ปิยะพันธ์ ธรา สิงห์คะสะ) (4 downloads)
–  บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เรื่อง Eat That Frog! 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time (ผู้แต่ง: จิรายุ ทรัพย์สิน วันชัย สุขตาม สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ ) (8 downloads)
ปกหลัง (5 downloads)

Vol.2 No.1 January – June 2018 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

 1. ปกหน้า (47 downloads)
รูปแบบวิธีการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองยุคปฏิรูปของชาวรากหญ้าในจังหวัดชัยภูมิ Model of Driving Approach of Citizen Poltitcs Reformation: A Case Study of the Grass Roots in Chaiyaphum Province (ผู้แต่ง : ฉัตรณรงค์ศักดิ์  สุธรรมดี ,บุญมีโททำ ,จินตกานต์  สุธรรมดี) (47 downloads)
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Needs of Human Resources Development for the Support Staff at Roi Et Rajabhat University (ผู้แต่ง : ทิพมณี เวียงชนก,วรฉัตร วริวรรณ) (60 downloads)
 – การส่งเสริมวัฒนธรรมหมอยาฮากไม้พื้นบ้านอีสารเพื่อการพัฒนาภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน Promoting the Culture a Mho-Ya-Hak-Mai Native to Healthy Dommunity Development Sustainable (ผู้แต่ง : อนุชา ม่วงใหญ่,นีรนุช ช่วยทอง,เบญญาภา แสงจันทร์,นัสพร เฟื่องอิ่ม) (47 downloads)
 –  การเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระทำต่อลูกเลี้ยง Increasing the Penalty for Sex Offenses Committed to Step-Child ( ผู้แต่ง : ชาญวิสุทธิ์ ต้นมณี ) (51 downloads)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในบริบทประชาคมอาเซียน: เงื่อนไขความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านทุนการศึกษา International Relations between Thailand and Lao PDR in ASEAN Community: Conditions of Technical Cooperation of Scholarship (ผู้แต่ง : ชนาใจ หมื่นไธสง , สุกัญญา เอมอิ่มธรรม , ประภัสสร์ เทพชาตรี ) (39 downloads)
 – กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปกับการคุ้มครองสิทธิชนกลุ่มน้อยในบัลแกเรียโรมาเนียและสโลวาเกีย EU Accession Process and Minority Rights Protection in Bulgaria, Romania and Slovakia (ผู้แต่ง : วศิน ปั้นทอง ) (62 downloads)
 – การส่งเสริมสุขภาพชุมชนตามแนวทางการฝังเข็ม สู่แพทย์ทางเลือกอย่างยั่งยืน Promoting Communities-Based Health, Acupuncture, Alternative Medicine Millions of Sustainable. (ผู้แต่ง : อนุชา ม่วงใหญ่ , กัญญารัตน์ จันทุมา , ธนปพร พรมบุตร ,ศิริวรรณ ยิ่งยืน ) (32 downloads)
 – พุทธศาสนากับมโนทัศน์ทางการเมืองสมัยใหม่: อิทธิพลแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของพุทธทาสภิกขุ The Influence of Buddhadasa Bhikkhu’s Political Economics Thought on Modern Political Concept (ผู้แต่ง : เด่นพงษ์ แสนคำ ) (54 downloads)
ปกหลัง (44 downloads)

Vol.1 No.1 July – December 2017 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
Journal of Social Science, Law and Politics
 1. ปกหน้า
 2. ปกหน้าในปกหน้า
 3. บรรณาธิการ
 4. สารบัญ
– การให้สัตยาบันของประเทศไทยในอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพฉบับที่ 111 ขององค์การ แรงงานระหว่างประเทศ
Thailand and Ratification of the Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation No. 111 of the International Labour Organization (ผู้แต่ง : กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์)
– แนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
A guideline to promote tax payment of Sub district Administration Organizations in Prachaksinlapakhom District, UdonThani Province (ผู้แต่ง : ปิยะนุช เศษสมบูรณ์ ,นครชัย ชาญอุไร )
– ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายกับทฤษฎีด้วยรัฐและสัญญาประชาคม Relation Between the Theory of Legal Pluralism with the Theory of State and Social Contract (ผู่แต่ง : ณัฐดนัย นาจันทร์ )
  การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกในประเทศไทยRestricting Freedom of Opinion and Expression
in Thailand (ผู้แต่ง : ปิ่นบุญญา ลำมะนา )
– ว่าด้วยแนวคิดการบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นบนฐานเครือข่ายความร่วมมือ On the Concepts of Collaborative Local Governance (ผู้แต่ง : ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ ,อลงกต สารกาล )
  – พฤติกรรมผู้นำกับการสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในองค์การ Leadership Behavior and Organizational Change (ผู้แต่ง : ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี1, เสกสรรค์ สนวา2)
  – ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังThe Relationship Between eadership Perception and Organizational Commitment Among Personnel Working for Leam Chabang Port Cusstom Bureau (ผู้แต่ง : ขวัญจิรัชยา โรจน์บวรกุล , สุณี หงษ์วิเศษ)
  – บทบาทขององค์กรต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนจนเมือง กรณีศึกษาเมืองหลักในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
The role of the organization to promote lifelong learning for poor urban Case studies:The main town in the northeast region of Thailand (ผู้แต่ง : พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ , อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ , วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ)
  – สภาวะการลื่นไหลในนักกีฬาไทย Flow state in Thai athletes(ผู้แต่ง : ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา)

5. ปกหลัง

Vol.1 No.1 January – June 2017 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

 1. ปกหน้า
 2. ปกหน้าในปกหน้า
 3. บทบรรณาธิการ
 4. สารบัญ
     – พื้นที่ เนื้อหา และพรมแดนแห่งองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย (ผู้แต่ง : พิศาล มุกดารัศมี)
     – ความเป็นอื่นบนวาทกรรมการพัฒนาในวิถีชุมชนมอแกน (ผู้แต่ง :  เบญจวรรณ บุญโทแสง)
     – ชุมชนชาวไทยทรงดำ: การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในปักษ์ใต้ (ผู้แต่ง : กฤษณะ ทองแก้ว)
     – ไทยพลัดถิ่นในสังคมไทยกับการสะสมทุนการเมือง (ผู้แต่ง : มนต์ชัย ผ่องศิริ )
     – การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ (ผู้แต่ง : จินตกานด์ สุธรรมดี )
     – การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสกุรตาม ข้อบัญญัติตำบลโหรา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้แต่ง : กฤติญา สุขเพิ่ม) 
     – สถาบันการศึกษากับการขัดเกลาทางสังคมเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย: บทเรียนเบื้องต้นจากโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   (ผู้แต่ง : จิรพงศ์ มหาพจน์ และ เบญจวรรณ บุญโทแสง)
     บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) “Organization development fundamentals: managing strategic change”  (ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์)

   

 5. เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
 7. ปกหลัง