ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 Vol.3 No.2 July – December 2019

ปกหน้า (32 downloads)

–  บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน กับการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาท้องที่ ตำบลลุ่มลาชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ The Role of Village Headmen on Bringing the Philosophy of Sufficiency Economy to Develop Local at District Lumlamchee Aumphoe Ban Khwao, Chaiyaphum (ผู้แต่ง) เสาวนีย์ จันทสังข์ โชติกา สิงหาเทพ ธนิกานต์ ศรีจันทร์ อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ (48 downloads)
–  ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบในวิชาชีพ กับคุณภาพในการทำงานของบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Relationships between Professional Responsibility and Job Quality of Finance and Accounting Staff at King Mongkut's University of Technology North Bangkok (ผู้แต่ง )เพ็ญศรี ชื่นชม หงสรัชต์ เจริญจิรารังสี (25 downloads)
–  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ The Competency of Financial and Accounting Personnel, King Mongkut's University of Technology North Bangkok (ผู้แต่ง )เพ็ญศรี ชื่นชม (27 downloads)
ปกหลัง (25 downloads)

Vol.3 No.1 January – June 2019 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

ปกหน้า (50 downloads)
–  การปรับตัวภายใต้ความเสี่ยงและความเปราะบางของชาวนา ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในบริบทของประชาคมอาเซียน Adaptation under Risk and Vulnerability of Paddy Farmer of Tambon Tha Muang, Selaphum District, Roi Et in the context of ASEAN Community (ผู้แต่ง : ชนาใจ หมื่นไธสง) (62 downloads)
–  ข้าวปุ้นซาว: ความเปลี่ยนแปลง และการดำรงอยู่ในสังคมสมัยใหม่ E-San Rice Noodle: Change and Existence in Modern Society.(ผู้แต่ง : วรฉัตร วริวรรณ เบญจวรรณ บุญโทแสง) (57 downloads)
 –  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม The Role of Teachers in Learning Focused on Learners is the Importance of Schools under MahaSarakham Municipality’ Mahasarakham Province. (ผู้แต่ง : อุทัยวรรณ ทองคำ ทัศนีย์ นาคุณทรง) (38 downloads)
 –  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 Promoting Moral, Ethics, Students of Parents, Educational Quality Development Center Wang Yao Khwao Rai Don Klang under the Office of Maha Sarakham Primary Educational Service Area 3 (ผู่แต่ง : ปัณฑิตา บัวรัตน์ ทัศนีย์ นาคุณทรง) (55 downloads)
การเสริมสร้างอาชีพแปรรูปกล้วยน้ำว้าโดยใช้ภูมปิัญญา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนท้องถิ่น ต้าบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ The Enhancing Professional Banana Processing Using Wistom to Elevate the Quality of Life the Local Parish Weir Offense in Tumbonnafai Chaiyapum Province ( ผู้แต่ง : ศุภรดา แสนยาโต ลักขณา เก่วใจ จินตกานด์ สุธรรมดี) (44 downloads)
 –  การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา Disciplinary Action on Civil Servants in Higher Education Institutions and Employees in Higher Education Institutions (ผู้แต่ง : กันตินันท์ นามตะ ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี) (47 downloads)
ปกหลัง (50 downloads)

Vol.2No.2 July – December 2018 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

 

 1. ปกหน้า2-2-61 (46 downloads)
องค์รวมในฐานะหลุมพรางทางสังคมศาสตร์ กับเรื่องสุขภาพในสังคมไทย: การคืบคลานของโลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์เดิม สู่โลกทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ใหม่ Holistic as a Pitfall of Social Sciences: The Creeping of the Old Scientific Worldviews to the New Scientific Worldviews (ผู้แต่ง: เบญจวรรณ บุญโทแสง) (0 downloads)
–  สภานักเรียนกับบทบาทการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน The Student Council and the Role of Strengthening Democracy in the School (ผู้แต่ง: เลิศพร อุดมพงษ์) (50 downloads)
 –  สถานะและศักดิ์กฎหมายของประกาศ หรือคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ Status and Hierarchy of Law in Announcement or Order of National Council for Peace and Order Leader (ผู้แต่ง: ชยธร ไชยวิเศษ) (44 downloads)
 –  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์เอเชีย ของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด Factors Affecting Decision on the Usage of Thai Air Asia Airline of Passengers in Roi Et Province (ผู้แต่ง: อัจฉรียา พัฒนสระคู ภูริช ปิยะพันธ์ ธรา สิงห์คะสะ) (47 downloads)
–  บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เรื่อง Eat That Frog! 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time (ผู้แต่ง: จิรายุ ทรัพย์สิน วันชัย สุขตาม สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ ) (48 downloads)
ปกหลัง (41 downloads)

Vol.2 No.1 January – June 2018 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

 1. ปกหน้า (96 downloads)
รูปแบบวิธีการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองยุคปฏิรูปของชาวรากหญ้าในจังหวัดชัยภูมิ Model of Driving Approach of Citizen Poltitcs Reformation: A Case Study of the Grass Roots in Chaiyaphum Province (ผู้แต่ง : ฉัตรณรงค์ศักดิ์  สุธรรมดี ,บุญมีโททำ ,จินตกานต์  สุธรรมดี) (90 downloads)
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Needs of Human Resources Development for the Support Staff at Roi Et Rajabhat University (ผู้แต่ง : ทิพมณี เวียงชนก,วรฉัตร วริวรรณ) (100 downloads)
 – การส่งเสริมวัฒนธรรมหมอยาฮากไม้พื้นบ้านอีสารเพื่อการพัฒนาภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน Promoting the Culture a Mho-Ya-Hak-Mai Native to Healthy Dommunity Development Sustainable (ผู้แต่ง : อนุชา ม่วงใหญ่,นีรนุช ช่วยทอง,เบญญาภา แสงจันทร์,นัสพร เฟื่องอิ่ม) (87 downloads)
 –  การเพิ่มโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระทำต่อลูกเลี้ยง Increasing the Penalty for Sex Offenses Committed to Step-Child ( ผู้แต่ง : ชาญวิสุทธิ์ ต้นมณี ) (96 downloads)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในบริบทประชาคมอาเซียน: เงื่อนไขความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านทุนการศึกษา International Relations between Thailand and Lao PDR in ASEAN Community: Conditions of Technical Cooperation of Scholarship (ผู้แต่ง : ชนาใจ หมื่นไธสง , สุกัญญา เอมอิ่มธรรม , ประภัสสร์ เทพชาตรี ) (78 downloads)
 – กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปกับการคุ้มครองสิทธิชนกลุ่มน้อยในบัลแกเรียโรมาเนียและสโลวาเกีย EU Accession Process and Minority Rights Protection in Bulgaria, Romania and Slovakia (ผู้แต่ง : วศิน ปั้นทอง ) (99 downloads)
 – การส่งเสริมสุขภาพชุมชนตามแนวทางการฝังเข็ม สู่แพทย์ทางเลือกอย่างยั่งยืน Promoting Communities-Based Health, Acupuncture, Alternative Medicine Millions of Sustainable. (ผู้แต่ง : อนุชา ม่วงใหญ่ , กัญญารัตน์ จันทุมา , ธนปพร พรมบุตร ,ศิริวรรณ ยิ่งยืน ) (66 downloads)
 – พุทธศาสนากับมโนทัศน์ทางการเมืองสมัยใหม่: อิทธิพลแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของพุทธทาสภิกขุ The Influence of Buddhadasa Bhikkhu’s Political Economics Thought on Modern Political Concept (ผู้แต่ง : เด่นพงษ์ แสนคำ ) (101 downloads)
ปกหลัง (76 downloads)

Vol.1 No.1 July – December 2017 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
Journal of Social Science, Law and Politics
 1. ปกหน้า
 2. ปกหน้าในปกหน้า
 3. บรรณาธิการ
 4. สารบัญ
– การให้สัตยาบันของประเทศไทยในอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพฉบับที่ 111 ขององค์การ แรงงานระหว่างประเทศ
Thailand and Ratification of the Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation No. 111 of the International Labour Organization (ผู้แต่ง : กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์)
– แนวทางส่งเสริมการเสียภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
A guideline to promote tax payment of Sub district Administration Organizations in Prachaksinlapakhom District, UdonThani Province (ผู้แต่ง : ปิยะนุช เศษสมบูรณ์ ,นครชัย ชาญอุไร )
– ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายกับทฤษฎีด้วยรัฐและสัญญาประชาคม Relation Between the Theory of Legal Pluralism with the Theory of State and Social Contract (ผู่แต่ง : ณัฐดนัย นาจันทร์ )
  การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกในประเทศไทยRestricting Freedom of Opinion and Expression
in Thailand (ผู้แต่ง : ปิ่นบุญญา ลำมะนา )
– ว่าด้วยแนวคิดการบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นบนฐานเครือข่ายความร่วมมือ On the Concepts of Collaborative Local Governance (ผู้แต่ง : ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ ,อลงกต สารกาล )
  – พฤติกรรมผู้นำกับการสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในองค์การ Leadership Behavior and Organizational Change (ผู้แต่ง : ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี1, เสกสรรค์ สนวา2)
  – ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังThe Relationship Between eadership Perception and Organizational Commitment Among Personnel Working for Leam Chabang Port Cusstom Bureau (ผู้แต่ง : ขวัญจิรัชยา โรจน์บวรกุล , สุณี หงษ์วิเศษ)
  – บทบาทขององค์กรต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนจนเมือง กรณีศึกษาเมืองหลักในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
The role of the organization to promote lifelong learning for poor urban Case studies:The main town in the northeast region of Thailand (ผู้แต่ง : พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ , อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ , วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ)
  – สภาวะการลื่นไหลในนักกีฬาไทย Flow state in Thai athletes(ผู้แต่ง : ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา)

5. ปกหลัง

Vol.1 No.1 January – June 2017 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

 1. ปกหน้า
 2. ปกหน้าในปกหน้า
 3. บทบรรณาธิการ
 4. สารบัญ
     – พื้นที่ เนื้อหา และพรมแดนแห่งองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย (ผู้แต่ง : พิศาล มุกดารัศมี)
     – ความเป็นอื่นบนวาทกรรมการพัฒนาในวิถีชุมชนมอแกน (ผู้แต่ง :  เบญจวรรณ บุญโทแสง)
     – ชุมชนชาวไทยทรงดำ: การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในปักษ์ใต้ (ผู้แต่ง : กฤษณะ ทองแก้ว)
     – ไทยพลัดถิ่นในสังคมไทยกับการสะสมทุนการเมือง (ผู้แต่ง : มนต์ชัย ผ่องศิริ )
     – การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ (ผู้แต่ง : จินตกานด์ สุธรรมดี )
     – การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสกุรตาม ข้อบัญญัติตำบลโหรา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้แต่ง : กฤติญา สุขเพิ่ม) 
     – สถาบันการศึกษากับการขัดเกลาทางสังคมเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย: บทเรียนเบื้องต้นจากโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   (ผู้แต่ง : จิรพงศ์ มหาพจน์ และ เบญจวรรณ บุญโทแสง)
     บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) “Organization development fundamentals: managing strategic change”  (ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์)

   

 5. เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
 7. ปกหลัง