ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 Vol.3 No.2 July – December 2019

ปกหน้า (30 downloads)

–  บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน กับการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาท้องที่ ตำบลลุ่มลาชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ The Role of Village Headmen on Bringing the Philosophy of Sufficiency Economy to Develop Local at District Lumlamchee Aumphoe Ban Khwao, Chaiyaphum (ผู้แต่ง) เสาวนีย์ จันทสังข์ โชติกา สิงหาเทพ ธนิกานต์ ศรีจันทร์ อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ (41 downloads)
–  ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบในวิชาชีพ กับคุณภาพในการทำงานของบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Relationships between Professional Responsibility and Job Quality of Finance and Accounting Staff at King Mongkut's University of Technology North Bangkok (ผู้แต่ง )เพ็ญศรี ชื่นชม หงสรัชต์ เจริญจิรารังสี (24 downloads)
–  สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ The Competency of Financial and Accounting Personnel, King Mongkut's University of Technology North Bangkok (ผู้แต่ง )เพ็ญศรี ชื่นชม (25 downloads)
ปกหลัง (25 downloads)