Vol.1 No.1 January – June 2017 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

 1. ปกหน้า
 2. ปกหน้าในปกหน้า
 3. บทบรรณาธิการ
 4. สารบัญ
     – พื้นที่ เนื้อหา และพรมแดนแห่งองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย (ผู้แต่ง : พิศาล มุกดารัศมี)
     – ความเป็นอื่นบนวาทกรรมการพัฒนาในวิถีชุมชนมอแกน (ผู้แต่ง :  เบญจวรรณ บุญโทแสง)
     – ชุมชนชาวไทยทรงดำ: การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในปักษ์ใต้ (ผู้แต่ง : กฤษณะ ทองแก้ว)
     – ไทยพลัดถิ่นในสังคมไทยกับการสะสมทุนการเมือง (ผู้แต่ง : มนต์ชัย ผ่องศิริ )
     – การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ (ผู้แต่ง : จินตกานด์ สุธรรมดี )
     – การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสกุรตาม ข้อบัญญัติตำบลโหรา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้แต่ง : กฤติญา สุขเพิ่ม) 
     – สถาบันการศึกษากับการขัดเกลาทางสังคมเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย: บทเรียนเบื้องต้นจากโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   (ผู้แต่ง : จิรพงศ์ มหาพจน์ และ เบญจวรรณ บุญโทแสง)
     บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) “Organization development fundamentals: managing strategic change”  (ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์)

   

 5. เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์
 6. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
 7. ปกหลัง