• ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ

หลักเกณฑ์การนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์
วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ มุ่งเน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมความรู้ อันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าในทางวิชาการที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
รูปแบบบทความที่วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์จะรับพิจารณา มีทั้งสิ้น 6 ประเภท คือ บทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ บทความทุกประเภททุกเรื่องต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆทั้งสิ้น ที่สำคัญบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) ก่อน เพื่อให้บทความทุกชิ้นมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและนำไปอ้างอิงได้

การจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอบทความ
1. ต้นฉบับของผู้ประพันธ์จะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามหลักเกณฑ์ของวารสารฯ
2. บทความต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่องมีความยาวประมาณ 10-15 หน้า
3. ผู้ประพันธ์บทความต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด เบอร์ติดต่อ และอีเมลล์ที่มีความชัดเจน
4. บทคัดย่อภาษาไทยไม่ควรเกิน 250 คำ
5. ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องที่พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word ขนาด A 4  ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ  1.5 นิ้ว หรือ 3.81 ซม. ด้านล่างและขวามือ 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม. ตัวอักษรใช้แบบอักษร TH SarabunPSK
6. ต้นฉบับสามารถส่งได้ทางระบบ Online (Submission) แนบไฟล์เอกสาร Microsoft Word ผ่านหน้าเว็บไซต์ของวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ https://lpjournal.reru.ac.th/ หรือติดต่อกองบรรณาธิการ วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการจะนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมก่อนการตอบรับตีพิมพ์
7. เมื่อบทความได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้ประพันธ์จะต้องดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิกำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
8. ภาษา ต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
9. ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดี่ยวด้วยโปรแกรม Microsoft word ขนาด A 4  ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 ระยะห่าง 1 ซ.ม. ตั้งค่าหน้ากระดาษด้วยระยะห่างจากขอบกระดาษ ด้านบนและซ้ายมือ 1.5 นิ้ว หรือ 3.81 ซม. ด้านล่างและขวามือ 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม. ใส่หมายเลขหน้ากำกับมุมบนขวาของทุกหน้า (ยกเว้นหน้าแรก)
10. จำนวนหน้า บทความมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษขนาด A 4
11. ขนาด รูปแบบ และชนิดตัวอักษร รายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้

 

รายละเอียด

ขนาดตัวอักษร

รูปแบบ

ชนิด

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

18

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

18

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ชื่อผู้ประพันธ์

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด (Footnote)

12

ชิดซ้าย

ตัวธรรมดา

บทคัดย่อ/Abstract

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

เนื้อหาบทคัดย่อ

14

ชิดซ้าย

ตัวธรรมดา

คำสำคัญ/Keywords

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา

หัวข้อเรื่อง (ไม่ลำดับเลข)

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

หัวข้อย่อย

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา

เนื้อเรื่อง

14

ชิดซ้าย

ตัวธรรมดา

เอกสารอ้างอิง

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ชื่อตาราง (ระบุไว้บนตาราง)

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา

ชื่อรูปภาพ (ระบุไว้ใต้รูปภาพ)

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา

12. บทความต้นฉบับทุกเรื่องต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้
12.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อถึงประเด็นหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้คำย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ด้วยรูปแบบอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 18 pt. ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นำชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
12.2 ชื่อผู้ประพันธ์ ต้องระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตำแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดที่เชิงอรรถ (Footnote) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
12.3 บทความ ถ้ามีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยให้ใส่ในเชิงอรรถ (Footnote) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
12.4 บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 คำ และคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3 – 5 คำ
12.5 บทนำ เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมาหรือเหตุผลที่นำไปสู่ประเด็นการศึกษา พร้อมจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของบทความโดยสังเขป
12.6 เอกสารอ้างอิง ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามคู่มือการพิมพ์ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกาแบบ APA citation style (American Psychological Association Citation Style) ฉบับล่าสุด ทั้งเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเอกสารอ้างอิงต้องเป็นที่ถูกตีพิมพ์และได้รับการยอมรับทางวิชาการ ไม่ควรเป็นบทคัดย่อหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ถ้าเอกสารนั้นยังไม่ได้ถูกตีพิมพ์ ต้องระบุว่ารอการตีพิมพ์ (in press)
12.7 เนื้อเรื่อง
12.7.1 บทความวิจัย ประกอบด้วย
– ชื่อเรื่อง (Title)
– ชื่อผู้ประพันธ์ (Author)
– บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract)
– คำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Keywords)
– บทนำ (Introduction)
– กรอบแนวคิดในการวิจัย (Framework)
– วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology)
– ผลการวิจัย (Finding)
– สรุปผลและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
– เอกสารอ้างอิง (Reference)
12.7.2 บทความทางวิชาการ ประกอบด้วย
– ชื่อเรื่อง
– ชื่อผู้ประพันธ์
– บทคัดย่อ
– คำสำคัญ
– บทนำ
– เนื้อหา
– บทสรุป
– เอกสารอ้างอิง
12.7.3 บทความทั่วไป
– ชื่อเรื่อง
– ชื่อผู้ประพันธ์
– บทนำ
– เนื้อหา
– บทสรุป
– เอกสารอ้างอิง
12.7.4 บทวิจารณ์หนังสือ
– ข้อมูลทางบรรณานุกรม
– ชื่อผู้วิจารณ์
– บทวิจารณ์
12.7.5 บทความปริทัศน์ (Article Review)
– ชื่อเรื่อง
– ชื่อผู้ประพันธ์
– คำสำคัญ
– บทนำ
– บทสรุป