• ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

การจัดเตรียมต้นฉบับ
1. ความยาวของบทความ 10-15 หน้า บนกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว โดยเว้นระยะขอบบน/ซ้าย 1.5 นิ้ว และระยะขอบล่าง/ขวา 1 นิ้ว ใส่เลขกำกับมุมบนขวาของทุกหน้า (ยกเว้นหน้าแรก)
2. ตัวอักษรใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 ระยะห่าง 1 ซ.ม.

รายละเอียด

ขนาดตัวอักษร

รูปแบบ

ชนิด

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

18

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

18

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ชื่อผู้เขียน

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด (Footnote)

12

ชิดซ้าย

ตัวธรรมดา

บทคัดย่อ/Abstract

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

เนื้อหาบทคัดย่อ

14

ชิดซ้าย

ตัวธรรมดา

คำสำคัญ/Keywords

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา

หัวข้อเรื่อง (ไม่ลำดับเลข)

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

หัวข้อย่อย

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา

เนื้อเรื่อง

14

ชิดซ้าย

ตัวธรรมดา

เอกสารอ้างอิง

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ชื่อตาราง (ระบุไว้บนตาราง)

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา

ชื่อรูปภาพ (ระบุไว้ใต้รูปภาพ)

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา

ส่วนระกอบของบทความ 
1. บทความทุกเรื่องจะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ คำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียนทุกคน จะต้องระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตำแหน่งงาน และหน่วยงานที่สังกัดที่เชิงอรรถ (Footnote) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บทความ ถ้ามีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยให้ใส่ในเชิงอรรถ (Footnote) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 200 คำ และคำสำคัญ (Keyword) ตั้งแต่ 3 – 5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. เนื้อเรื่อง
5.1 บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา และบทสรุป
5.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย
บทนำ (Introduction) กล่าวถึง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ คำถามการวิจัย สมมติฐานการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Framework) กล่าวถึง แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) กล่าวถึง วิธีวิทยา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล)
ผลการวิจัย (Finding)
สรุปผลและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
6. เอกสารอ้างอิง (Reference) ใช้แบบ APA citation style (American Psychological Association Citation Style)

การส่งต้นฉบับบทความ
ส่งบทความผ่านระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือ Online Journal System (OJS) ในเว็ปไซต์ของวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์