• เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
    เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
    ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึง มกราคม-มิถุนายน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
    เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
    ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

กระบวนการและขั้นตอน