• เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง กรกฎาคม-ธันวาคม (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง กรกฎาคม-ธันวาคม (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

NEW

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

              ส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความทั่วไป เพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ของคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครอบคลุมองค์ความรู้ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ของวาสารหรือกองบรรณาธิการ โดยบทความทุกเรื่องจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาเป็นผู้ประเมินบทความ เพื่อให้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

 

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


Vol.1 No.1 July – December 2017 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ปกหน้า ปกหน้าในปกหน้า บรรณาธิการ สารบัญ - การให้สัตยาบันของประเทศไทยในอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพฉบับที่ 111 ขององค์การ แรงงานระหว่างประเทศ Thailand and Ratification of the Convention concerning Discrimination in Respect of ...
Read More

Vol.1 No.1 January – June 2017 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

ปกหน้า ปกหน้าในปกหน้า บทบรรณาธิการ สารบัญ    - พื้นที่ เนื้อหา และพรมแดนแห่งองค์ความรู้ทางปรัชญาการเมืองตะวันตกในสถาบันอุดมศึกษาไทย (ผู้แต่ง : พิศาล มุกดารัศมี)    - ความเป็นอื่นบนวาทกรรมการพัฒนาในวิถีชุมชนมอแกน (ผู้แต่ง :  เบญจวรรณ บุญโทแสง)   ...
Read More