• ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 Vol.4 No.2 July – December 2020 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

NEW

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

              ส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความทั่วไป เพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ของคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครอบคลุมองค์ความรู้ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ของวาสารหรือกองบรรณาธิการ โดยบทความทุกเรื่องจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาเป็นผู้ประเมินบทความ เพื่อให้บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

 

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย